സ്നേഹിക്കുക

സ്നേഹിക്കുക

ഒരുനാൾ ഞാൻ മരണം പൂകും
പരിഭവം പറയാതെയിരിക്കുകയന്ന്,
അതിനാൽ സ്നേഹിക്കുക നാം
ആഴത്തിൽ വീണ്ടുമാഴത്തിൽ.

സമയമേറെയുണ്ടെന്ന് നിനക്കാതെ
കൈകോർത്ത് നടക്കാം
ഈ വനങ്ങളിൽ, ഒരുമിച്ചൊഴുകാം
ഈ പുഴകളിൽ ഈ പൂക്കളിൽ.

രാവിലുറങ്ങുമ്പോഴും
പുലരിയിലുണരുമ്പോളും
കണ്ണിലാഴത്തിൽ കോർത്തിടാം
ചുംബനങ്ങൾ.
പങ്കുവെക്കാം പ്രിയമുള്ളതൊക്കെയും
നമ്മളെ നാം പങ്ക് വെച്ചപോൽ.

ഒരുനാൾ മരണം കയറിവരും
ഒരുമിച്ച് പാടാം നാമന്നേരവും.
പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുക
സ്നേഹിക്കുന്നു നാം പരസ്‌പരം
ആഴത്തിൽ വീണ്ടുമാഴത്തിൽ.


...

Written By

Bino Kochumol Varghese

Software Engineer⚡ Blogger 🦄 Reader 📚 Wanderlust 🦋 Green panther🌱