1. Orhan Pamuk
  2. Albert Camus
  3. Haruki Murakami
  4. Kalpatta Narayana
  5. Nassim Nicholas Taleb
  6. Daniel Kahneman